051/491-777 informacije@ujedinjenasrpska.rs Јована Дучића 25

Програм изједначавања могућности лица с инвалидитетом у Републици Српској

На основу члaна 2, 8, 19. и 26. Статута и у складу са Програмом, Скупштина Уједињене Српске доноси:

 

ПРОГРАМ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА МОГУЋНОСТИ ЛИЦА
С ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

У складу са основним начелима дјеловања наше политичке партије, опредијељени за једнакост, равноправност и једнаке могућности за све грађане Републике Српске, у складу са међународним правним оквиром за права лица с инвалидитетом, желимо да  створимо једнаке основе за учешће свих лица с инвалидитетом у Републици Српској, у свим областима друштвеног живота и дјеловања, укључујући и посебно наглашавајући политичко учешће и политичка права.

Права која су посебно обрађена нису и не могу се сматрати јединима за која ћемо се залагати. У оквиру постојећег међународног оквира, права издвојена у овом документу препознајемо као нарочито значајна за живот лица са инвалидитетом у Републици Српској.

 

ПРАВО НА ПРИСТУПАЧНОСТ

У свом раду, посебно ћемо инсистирати на праву на приступачност, у складу са феноменом „универзалног дизајна” и различитих облика приступачности, потребних за равноправно учешће лица с инвалидитетом у свим  областима друштвеног живота.

 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ

Уважавајући потребу за свеобухватном реформом образовања, а препознајући значај теме и активно се залажући за њу, инсистираћемо на развијању концепта образовања усмјереног на могућности и потенцијале, како би сваки грађанин Републике Српске добио једнаку почетну позицију у овој области, и након ње, на тржишту рада. Развијаћемо активне мјере за побољшање положаја лица са инвалидитетом у области образовања.

Кроз афирмацију културе у друштву, развијаћемо и мјере подршке учешћу и креирању културе од стране лица са инвалидитетом, препознајући ову област као поље од највећег значаја за човјека и народ у цјелини.

 

ПРАВО НА РАД

Право на рад представља једно од кључнх права, од чијег остваривања зависи ниво укључености лица с инвалидитетом у заједницу.

Активно ћемо се залагати и развијати мјере потребне за побољшање положаја лица с инвалидитетом на тржишту рада и квалитетно остваривање свих радничких права лица с инвалидитетом.

 

ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Здравствена и социјална заштита основ су очувања и развоја способности и капацитета сваког лица с инвалидитетом. Својим дјеловањем, инсистираћемо на томе да постану основ из којег ће се развијати могућности за остваривање свих других права.

Такође, својим дјеловањем ћемо омогућити да право на остваривање здравствене и социјалне заштите не буду препрека за остваривање свих других права побројаних у овом или другим документима на основу којих наша странка дјелује.

 

ПРАВО НА САМОСТАЛАН ЖИВОТ

Разумијевајући да је окружење важно за развој личности, залагаћемо се да сва лица са инвалидитетом имају право на живот у средини из које долазе, у породици у којој су рођени, уколико је то у њиховом најбољем интересу и развијаћемо мјере подршке самосталном животу особа с инвалидитетом.

 

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОМ И ПОЛИТИЧКОМ ЖИВОТУ

Залажући се за уређење засновано на владавини права и једнаким правима свих грађана, сматрамо да је неопходно у политичке процесе равноправно укључити и лица са инвалидитетом. Управо зато ћемо радити на промоцији наших програмских опредјељења о овој популацији и у сарадњи са њом развијати мјере које ће одржавати њихов ангажман унутар наше политичке странке.

Подржавајући удружења лица са инвалидитетом, инсистираћемо на градњи партнерства у овој области, како би сва понуђена рјешења и пројекти били доступни заједници и у корист свих грађана Републике Српске.

 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И ЈЕДНАКОСТ СВИХ ВИШЕСТРУКО УГРОЖЕНИХ ГРУПА У ДРУШТВУ

 

Знајући да су жене и дјеца, те лица из мање развијених дијелова Републике Српске често у тежем положају него лица са инвалидитетом у развијенијим и већим срединама, залагаћемо се за једнаку доступност свих права у свим мјестима у Републици, без обзира на пол, узраст, имовинско, социјално, здравствено стање и све друге карактеристике сваког лица са инвалидитетом.

Активно ћемо се укључити у смањивање друштвеног јаза између лица са различитим облицима инвалидитета и заговарати једнакост свих лица са инвалидитетом без обзира на узрок, облике, тежину и друге карактеристике инвалидитета.

 

У Бањој Луци, 18. фебруара. 2020. године