051/491-777 informacije@ujedinjenasrpska.rs Јована Дучића 25

Предсједник Уједињене Српске

Др Ненад Стевандић

Рођен 1966. године у Дрвару. Средњу медицинску школу и Mедицински факултет завршио је у Бањалуци, а специјализацију из оторинолaрингологије у Београду оцјеном одличан. У стручном погледу усавршавао се у иностранству и Србији, а колеге су га изабрале за предсједника Удружења оториноларинголога Републике Српске због исказаних стручних и људских квалитета. Добитник је Хипократове награде као највишег признања које додјељује Комора доктора медицине Републике Српске за досадашњи рад. Учесник отаџбинског рата, добровољни давалац крви и колумниста који јавно износи своје ставове. Народни посланик и потпредсједник Народне скупштине Републике Српске. Ожењен је супругом Наташом, специјалистом нуклеарне медицине са којом има троје дјеце – Данила, Срђана и Ану.

О функцији предсједника

Кандидат за предсједника УС може бити сваки члан УС кога предложи најмање пет општинских-градских одбора или 50 чланова Скупштине УС.
Листу кандидата за предсједника утврђује Изборна комисија коју бира Скупштина као своје радно тијело. За предсједника УС је изабран кандидат који добије надполовичну већину присутних чланова Скупштине УС. Уколико ни један од кандидата није добио потребну већину, поновиће се гласање за два кандидата која су добила највећи број гласова. Кандидат који у другом кругу добије већи број гласова изабран је за предсједника УС. Скупштина УС може да разријеши предсједника УС прије истека мандата на који је изабран ако повјерену дужност не обавња у складу са Статутом и Програмом УС. Предсједник се разрјешава на исти начин и по истом поступку на који је биран. Ако предсједник поднесе оставку, функција му престаје када она буде прихваћена од стране Скупштине УС. Уколико је неопозива, о њој се неће расправљати и мандатму престаје даном подношења оставке. Мандат предсједника траје четири године.

 

Предсједник УС има право и дужност да:
 • руководи радом Предсједништва и да га представља пред другим органима УС,
 • руководи и предсједава сједницом Главног одбора,
 • располаже материјално-финансијским средствима у складу са законом, без ограничења,
 • стара се о досљедном спровођењу одредби Статута и Програма УС,
 • координира рад органа и других радних тијела УС,
 • доноси и потписује одлуке и друге опште и појединачнеакте у име УС, ускладу са својим овлаштењима,
 • извршава одлуке Скупштине и Главног одбора УС и стара се оњиховом спровођењу од стране других органа и тијела УС,
 • износи ставове и политику странке пред јавност и овлашћује друге представнике странке да то чине,
 • именује 15 чланова Главног одбора,
 • именује 1/5 чланова градских-општинких одбора уз предходне консултације са предсједницима тих одбора,
 • доноси одлуку о распуштању градског-општинског одбора или других органа и тијела УС и именује привремене одборе или тијела уз предходно обављене консултације са Предсједништвом УС,
 • даје сагласност на избор предсједника општинских-градских одбора,
 • одређује који од замјеника или подпредсједника ће га замјењивати у случају привремене спријечености да обавља своју функцију.