051/491-777 informacije@ujedinjenasrpska.rs Јована Дучића 25

Предсједништво Уједињене Српске

Предсједништво УС је извршни орган УС. Предсједништво УС броји 27 чланова и чине га: предсједник УС, два замјеника предсједника, предсједник Актива младих, предсједница Актива жена, и 21 члана које бира Главни одбор УС од којих је десет подпредсједника и генерални секретар кога бира предсједништво на предлог предсједника странке. У раду сједница Предсједништва  по правилу учествују предсједници Клубова посланика у законодавним органима. На сједнице Предсједништва УС могу бити позвана и друга лица и функционери странке ако се за то укаже потреба. Одлуку о томе доноси предсједник УС.

 

Предсједништво УС:

 • спроводи актуелну политику странке на бази Програма УС и ставова Скупштине УС, те одлука Главног одбора УС и одговара за њихово спровођење,
 • именује стална и привремена радна тијела Предсједништва,
 • именује подпарола УС и генералног секретара УС на приједлог предсједника УС,
 • разматра извјештаје координационих одбора и општинских-градских одбора,
 • прибавља стручна мишљења комисија и других радних тијела са циљем доношења одговарајућих одлука и препорука за органе УС,
 • доноси одлуку о начину информисања чланства, као и о издавачкој, информативној и истраживачкој дјелатности УС,
 • именује ресорне одборе као стална радна тијела,
 • на приједлог предсједника УС доноси посебну одлуку о формирању Политичког савјета и Правилник о његовом раду,
 • даје сагласност за избор кандидата УС на функције и дужности у јединицама локалне самоуправе уз предходну сагласност предсједника УС,
 • разматра питања из домена посланичких клубова на нивоу представничких тијела ентитета и Парламентарне скупштине БиХ и даје смјернице рада представника УС у извршним и другим органима власти.
 • доноси Пословник о своме раду,
 • врши и друге послове по налогу Главног одбора УС и Скупштине УС.
 • након датог мишљења предсједника и Предсједништва УС усваја приједлоге кандидата на свим нивоима кандидовања,
 • доноси Пословник о своме раду,
 • врши и друге послове у складу са овим Статутом и другим актима УС.

Мандат Предсједништва је четири године. Предсједништво одлучује већином гласова присутних чланова. Предсједништво своје одлуке доноси јавно осим у случајевима када је то другачије одређено овим Статутом или када тајно гласање тражи предсједник УС.

Чланови предсједништва

 • Ненад Стевандић
 • Славко Дуњић
 • Маринко Драгишић
 • Наталија Тривић
 • Мирела Зељковић
 • Дарко Кременовић
 • Милан Петковић
 • Александар Ђекић
 • Цвијетин Лукић
 • Тихомир Михајловић
 • Славко Ђукић
 • Бранислав Тришић
 • Миле Аљетић
 • Душан Стојичић
 • Мијат Шаровић