Предсједништво УС је извршни орган УС.
Предсједништво УС броји 27 чланова и чине га: предсједник УС, два замјеника предсједника, предсједник Актива младих, предсједница Актива жена, и 21 члана које бира Главни одбор УС од којих је десет подпредсједника и генерални секретар кога бира предсједништво на предлог предсједника странке.
У раду сједница Предсједништва  по правилу учествују предсједници Клубова посланика у законодавним органима.
На сједнице Предсједништва УС могу бити позвана и друга лица и функционери странке ако се за то укаже потреба. Одлуку о томе доноси предсједник УС.

Предсједништво УС:

 •  спроводи актуелну политику странке на бази Програма УС и ставова Скупштине УС, те одлука Главног одбора УС и одговара за њихово спровођење,
 • именује стална и привремена радна тијела Предсједништва,
 • именује подпарола УС и генералног секретара УС на приједлог предсједника УС,
 • разматра извјештаје координационих одбора и општинских-градских одбора,
 • прибавља стручна мишљења комисија и других радних тијела са циљем доношења одговарајућих одлука и препорука за органе УС,
 • доноси одлуку о начину информисања чланства, као и о издавачкој, информативној и истраживачкој дјелатности УС,
 • именује ресорне одборе као стална радна тијела,
 • на приједлог предсједника УС доноси посебну одлуку о формирању Политичког савјета и Правилник о његовом раду,
 • даје сагласност за избор кандидата УС на функције и дужности у јединицама локалне самоуправе уз предходну сагласност предсједника УС,
 • разматра питања из домена посланичких клубова на нивоу представничких тијела ентитета и Парламентарне скупштине БиХ и даје смјернице рада представника УС у извршним и другим органима власти.
 • доноси Пословник о своме раду,
 • врши и друге послове по налогу Главног одбора УС и Скупштине УС.

Мандат Предсједништва је четири године.
Предсједништво одлучује већином гласова присутних чланова.
Предсједништво своје одлуке доноси јавно осим у случајевима када је то другачије одређено овим Статутом или када тајно гласање тражи предсједник УС.

Чланови предсједништва:

Ненад Стевандић

Славко Дуњић

Маринко Драгишић

Наталија Тривић

 

Мирела Зељковић

Дарко Кременовић

Милан Петковић

Александар Ђекић

 

Цвијетин Лукић

Тихомир Михајловић

Славко Ђукић

Бранислав Тришић

Миле Аљетић

Душан Стојичић

Мијат Шаровић

Славен Ћорић