Општинска-градска организација УС је организација на нивоу општине-града као територијално-административне цијелине. Органи УС на општинском нивоу организовања су:

 • Скупштина општинске-градске организације
 • Општински-градски одбор
 • Предсједник и два замјеника предсједника
 • Предсједништво општинског-градског одбора.

Радна тијела општинског одбора су ресорни одбори и комисије чије се формирање и рад уређује посебним одлукама општинског-градског одбора.

СКУПШТИНА ОПШТИНСКЕ-ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УС

Скупштина општинске-градске организације УС је највиши орган који може да броји до 210 чланова. Општински-градски одбори прецизно дефинишу критеријуме којима се одређује број чланова мјесних организација у Скупштини општинских- грдских организација, водећи рачуна о броју чланова УС са подручја мјесне организације и оствареним резултатима избора у мјесним одборима на претходним изборима. Радом Скупштине руководи Радно предсједништво, које бира Скупштина за свако своје засједање посебно а на приједлог Предсједништва. Мандат Скупштине је четири године.

Скупштину општинске-градске организације може да сазове предсједник УС, предсједник општинске-градске организације, општински-градски одбор или 1/3 члановаСкупштине. Редовна скупштина се одржава једном годишње до краја априла мјесеца текуће године, и извјештајног је карактера. Изборна скупштина се одржава једном у четири године. Вандредна скупштина се може одржати и прије њеног редовног засједања, а сазива се на исти начин и од истих органа као и редовна.

Скупштина општинске-градске организације:

 • бира и разрјешава предсједника општинске-градске организације,
 • бира и разрјешава дио чланова општинског-градског одбора,
 • бира чланове Скупштине УС на републичком нивоу а према критеријума које утврди Главни одбор УС својом одлуком,
 • доноси пословник о своме раду.
ОПШТИНСКИ-ГРАДСКИ ОДБОР

Општински-градски одбор је највиши орган општинске-градске организације између двије скупштине. Општински одбор броји од 15 (петнаест) до 85 (осамдесет пет) чланова, зависно од величине општинске-градске организације, које из својих редова бира Скупштина тајним гласањем у правилу између више кандидата, осим ако скупштина не донесе одлуку да се избор врши јавним гласањем. Скупштина бира чланове општинског-градског одбора са листе кандидата, водећи рачуна о територијалној, професијоналној, полној, старосној и другој заступљености чланства у општинском-градском одбору.

Општински-градски одбор ће својом одлуком прописати број чланова општинског-градског одбора, критеријуме и поступак кандидовања кандидата за чланове општинског одбора.

Општински-градски одбор:

 • организује рад УС на територији за коју је организован,
 • утврђује и разматра политичка питања од локалног значаја и предлаже мјере за њихово рјешавање,
 • прати и усмјерава рад мјесних одбора,
 • конституише комисије и радна тијела које му помажу у раду,
 • бира и разријешава замјеника предсједника на приједлог предсједника општинског-градског одбора,
 • бира и разрјешава предсједништво општинског-градског одбора,
 • именује општински изборни штаб на приједлог предсједништва,
 • предлаже листу кандидата за одборнике и начелника-градоначелника локалне заједнице или града, уз предходно прибављену сагласност предсједника УС,
 • предлаже кандидате за чланове Главног одбора УС,
 • предлаже кандидате за посланике и друге изборне или именоване политичке функције на свим нивоима власти,
 • доноси одлуке о кадровским рјешењима на локалном нивоу на основу предлога предсједништва општинског-градаског одбора,
 • обавља и друге послове предвиђене другим актима странке.

Мандат општинског-градског одбора је 4 (четири) године. Општински-градски одбор сазива и њиме предсједава и руководи предсједник општинског-градског одбора, а може га сазвати и 1/3 чланова општинског-градског одбора.