Главни одбор има 85 чланова.
Скупштина УС бира 65 чланова Главног одбора УС и то тајним гласањем у складу са посебном одлуком о критеријумима избора чланова Главног одбора коју доноси Главни одбор на приједлог Предсједништва УС, водећи рачуна о територијалној, старосној, полној и другој заступљености чланова Главног одбора.
Из сваког регионалног одбора у Главном одбору мора бити заступљено најмање три члана.
Кандидате за Главни одбор УС,које бира Скупштина УС , предлажу чланови Скупштине УС и градски-општински одбори, најкасније 10 дана прије датума одржавања Скупштине.
Приједлози из става четири овог члана се достављају генералном секретару у статутарно предвиђеном року.
Предсједник УС именује 15 чланова Главног одбора.
Предсједник није условљен роковима приликом именовања чланова Главног одбора и може их разријешити својом одлуком о разрјешењу са мјеста члана Главног одбора.
Предсједник, два замјеника, предсједница Актива жена и предсједник Актива младих по аутоматизму су чланови Главног одбора.
Главни одбор УС је највиши орган УС између двије скупштинеУС.
Главни одбор:
– извршава и спроводи одлуке Скупштине УС,
– спроводи програм и води политику странке између двије скупштине,
– из својих редова бира 22 чланаПредсједништва УС тајним гласањем већином присутних чланова Главног одбора, а на приједлог предсједника УС, од којих бира по једног подпредсједника УС из сваке изборне јединице за Народну скупштину Републике Српске, који су уједно и предсједавајући регионалног одбора за ту изборну јединицу као и једног подпредсједника безпортфеља.
– припрема приједлоге одлука и докумената које усваја Скупштина УС,
-доноси одлуку о оснивању сталних и привремених тијела по територијалном принципу,
– даје сагласност на оснивање општинских-градских одбора,
– оснива и именује своја стална и привремена радна тијела и уређује њихову надлежност,
– разматра извјештаје Предсједништва УС које подноси предсједник УС,
– утврђује финансијски план и усваја завршни рачун у складу са законом,
– доноси одлуку о финансијском пословању и начину располагања материјалним и финансијским средствима,
– разматра извјештаје и приједлоге нижих органа и организација УС,
– доноси изборни програм странке и одлучује о учешћу на изборима на свим нивоима,
– одлучује о учешћу у органима власти,
-утврђује облике сарадње са другим партијама и странкама у земљи и иностранству,
-након датог мишљења предсједника и Предсједништва УС усваја приједлоге кандидата на свим нивоима кандидовања,
– доноси Пословник о своме раду,
– вирши и друге послове у складу са овим Статутом и другим актима УС.

Мандат Главног одбора траје четири године и везан је за мандат редовне Изборне скупштине УС.
Сједницу Главног одбора може сазвати предсједник УС, Предсједништво УС и 1/3 чланова Главног одбора.
Сједницама Главног одбора руководи, предсједава и сазива предсједник УС.
Главни одбор се састаје најмање једном у четири мјесеца.